Gå til hovedindhold

Værdier

Børnehuset Fladhøjs værdier

Indhold

  Værdier

  Alle kan bidrage med noget og ingen er ens, hvilket vi anser som en styrke. Uanset hvad man kan og hvor man kommer fra, er man værdifuld.

  Vi anerkender det enkelte individ med ligeværdighed og respekt.

  I børnehuset Fladhøj vil børn og forældre møde en anerkendende kultur, hvor man bliver set, hørt og forstået for den man er.

  Hvordan arbejder vi pædagogisk med det i hverdagen?

  • Vi tilgodeser det enkelte barns behov, ved at forskelsbehandle
  • Vi er interesseret og nysgerrig i mødet med barnet, på deres historie.
  • Vi forfølger barnets initiativer og interesser
  • Vi anser forældrenes viden om barnet for værdifuldt.
  • Vi anser det som værdifuldt at få sagt goddag og farvel.

  "Tillærte evner/kompetencer til at navigere, ruster børnene til at mestre udfordringer i fremtiden."

  Hvordan arbejder vi pædagogisk med det i hverdagen?

  • Vi tager ansvar for at være bevidste rollemodeller
  • Vi giver barnet spejlingsmuligheder igennem daglige pædagogiske aktiviteter
  • Vi konfronterer børnene for betydningen af deres handlinger
  • Vi sætter bevidste rammer for barnets deltagelse i fællesskabet
  • Vi præsentere børnene for formelle læringssituationer, der kan give mulighed til personlig udvikling.
  • Vi præsenter børnene for forskellige samspilsmuligheder såsom, regellege, spisning, samling, fødselsdage, ude og hjemme
  • Vi er tydelige i vores opfattelse af, at forskellighed er en styrke.
  • Vi støtter børnene i deres selvopfattelse igennem forandringsprocesser.
  • Vi introducerer børnene for demokratiske principper.

  Det er i samspillet med andre mennesker vi skaber relationer. Børnene lærer at acceptere hinanden og hinandens forskelligheder samt viser empati. Børnene udvikler færdigheder og kendskab til sociale spilleregler.

  Hvordan arbejder vi med det pædagogisk i dagligdagen?

  • Vi støtter barnet i at sige til og fra på en anerkende måde.
  • Vi skaber rum og plads for nye venskaber i forskellige legemiljøer. (bestemmerleg)
  • Vi skaber ro til venskaber kan dannes.
  • Vi italesætter og synliggøre børnenes forskelligheder og forskellige behov.
  • Vi støtter børnene i at sige til og fra på en anerkende måde.
  • Vi giver dem strategier til at udvise empati-øve sig i at være empatiske.
  • Vi laver små rollespil der understøtter forståelsen af de sociale spilleregler.

  Vi ser det enkelte barn, dets behov og interesserer os for barnet og giver os tid til barnet. Gennem dette nærværd skabes tryghed, trivsel og grobund for udvikling.

  Hvordan arbejder vi pædagogisk med det i hverdagen?

  • Vi ser og lytter til barnet og tager det alvorligt
  • Vi interesserer os for barnet dagligt
  • Vi trøster og tilbyder et kram.
  • Vi er opmærksomme på et positivt børn/voksen miljø
  • Vi har en struktureret hverdag der skaber genkendelighed, tryghed og trivsel
  • Vi kender barnet og tager udgangspunkt i nærmeste udviklings-zone
  • Vi er rollemodeller, børnene lærer af os hvordan man yder omsorg for hinanden

  Personalet i Børnehuset præsenterer børnene for forskellige lege muligheder, vi leger sammen med og vi guider/ giver input til videreudvikling af legen. Vi motiverer og støtter op om børnenes fantasi, kreativitet, social kompetence og opbygning af relationer . Giver mulighed for at bearbejde det der opleves.

  Hvordan arbejder vi med det pædagogisk i hverdagen?

  • Vi lægger vægt på tid og ro til legen.
  • Vi er opmærksomme på at skabe gode legemiljøer med alderssvarende legetøj.
  • Vi vægter leg både for legens skyld(have det sjovt), men også for læringens og udviklingens skyld.
  • Vi støtter, guider og udfordrer børnene i deres leg.
  • Vi tager udgangspunkt i børnenes ideer.
  • Vi lærer børnene nye lege og udvikler dem de kan.
  • Vi bruger legen til at udvikle relationer, personlige kompetencer, sprog og motorik.
  • Vi anerkender og respekterer børnenes leg. Vi støtter og evt. hjælper vi til videreudvikling af legen.
  • Vi bruger både inde og ude miljø til leg.
  • Vi giver plads til at lege kan opstå spontant og legemiljøerne er fleksible.

  Barnets evne til at se sine omgivelser på forskellige måder og gennem sin fantasi være nyskabende.

  Hvordan arbejder vi pædagogisk med det i dagligdagen?

  • De voksne skal kunne rumme børnenes kreativitet og følge børnenes initiativ, så vidt muligt uden at begrænse barnet.
  • Vi voksne skal skabe rammerne og mulighederne for at børnene kan udfolde sig kreativt og fantasifuldt.
  • Der skal være forskellige materialer tilgængeligt.
  • Legetøj skal være inspirerende og fremme barnets kreativitet og fantasi.
  • Rummene skal både ude og inde være foranderlige og justerbare, så vi kan fælge børnenes kreativitet.
  • Tage puder frem, bolde ærteposer, musikting, værk-stedsmateriale m.m.

  Vi anerkender, at der skal være rum og plads til at børnene kan være aktiv deltagende i fællesskabet.

  Hvordan arbejder vi pædagogisk med det i hverdagen?

  • Vi lytter til børnenes ideer og interesse og inddrager det pædagogiske praksis.
  • Vi er omstillingsparate i planlagte pædagogiske aktiviteter, når børnene viser initiativ.

  Vi skaber rum for læring, hvor barnet har mulighed for udforskning og fordybelse. Der bliver taget udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone.Vi anvender viden og faglig sparring omkring læringsmetoder.

  Hvordan arbejder vi pædagogisk med det i dagligdagen?

  • Vi giver os tid til at lære barnet at kende, så vi tager udgangspunkt i barnets udviklingstrin.
  • Vi tilrettelægger det pædagogiske arbejde,så det tilpasses børnene udviklingstrin. Både i forhold til aktiviteter, legetøj og legemiljøer.
  • Vi tilrettelægger vores hverdag, så der herigennem er tid og ro til fordybelse og læring.
  • Aktiviteter og læringsmiljøer tilpasses så børnene udfordres/skubbes mod at lære nye færdigheder.
  • Vi bruger legen som læringsredskab.
  • Vi arbejder ud fra en anerkendende vinkel, så der er plads til at fejle og prøve igen.